solutions
ג.א.ל טכנולוגיות מים
אנו מספקים פתרונות השבחת מים למגוון מטרות
water_img
pot_img
build_img

הפתרונות אותם אנו מספקים מתבססים על מגוון טכנולוגיות מתקדמות תוך התאמה מדויקת לצרכי הלקוחות ולתנאי הרגולציה בכל מדינה. טכנולוגיה זו נתמכת ע"י מערכות בקרה מתקדמות וייחודיות המבטיחות אמינות גבוהה בהפעלת המערכות.


חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת פתרונות לטיפול במים והבאתם לאיכות המתאימה לשימוש בייתי. במקרים רבים אנו עדים לירידה באיכות מקורות המים, בשל המלחת מי בארות, זיהומי דשנים באזורים חקלאיים וזיהומי נוספים.
חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת פתרונות לטיפול במים והבאתם לאיכות המתאימה לשימוש חקלאי. התפתחות המשק החקלאי מחד, והמחסור במים, מאידך, הכתיב שינויים מהותיים בהקצאת המים. השילוב של השינויים הללו עם אכיפת התקנים מחייבת טיפול במים המשמשים לחקלאות.
חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת מערכות מותאמות לדרישות האיכות התקניות המקובלות בתעשייה. כדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של התעשיות השונות, יצרה החברה סל פתרונות רחב לשימושים התעשייתיים. לנוכח עליית מחירי המים השפירים לתעשייה, אנו עובדים בשימת דגש על עלויות התפעול ועל חיסכון במים שפירים.