Picture 032
ג.א.ל טכנולוגיות מים- פרויקטים
ניסיון רב במימוש פרויקטים

חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת פתרונות לטיפול במים והבאתם לאיכות המתאימה לשימוש חקלאי. התפתחות המשק החקלאי מחד, והמחסור במים, מאידך, הכתיב שינויים מהותיים בהקצאת המים. השילוב של השינויים הללו עם אכיפת התקנים מחייבת טיפול במים המשמשים לחקלאות.

ג.א.ל טכנולוגיות-

  •   משיבה מי קולחין לשימוש חקלאי
  •   מתפילה ומתאימה מים מליחים לשימושים חקלאיים
  •   מקדמת את החיסכון במים שפירים

גידול גרניום
תמונה002
גידול ורדים
029
חממות
Floresis 021
מצעים מנותקים
Picture 024